JAK NALEŻY SIĘ ZACHOWAĆ

REGULAMIN SZKOLNEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

1. ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH SCIM MOGĄ KORZYSTAĆ UCZNIOWIE ORAZ PRACOWNICY SZKOŁY.
2. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ ZASAD KULTURALNEGO ZACHOWANIA
(ZAKAZ JEDZENIA I PICIA ORAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH)
3. PRACA PRZY KOMOPUTERZE MOŻLIWA JEST PO OTRZYMANIU
ZGODY DYŻURUJĄCEGO BIBLIOTEKARZA.
4. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY NALEŻY WPISAĆ SIĘ DO REJESTRU
UŻYTKOWNIKÓW SCIM.
5. JEDNORAZOWO MOŻNA KORZYSTAĆ Z KOMPUTERA PRZEZ 45
MINUT, NIE UDOSTĘPNIAMY STANOWISK KOMPUTEROWYCH
PODCZAS PRZERW.
6. PRZY STANOWISKU MOŻE PRACOWAĆ JEDNA OSOBA.
7. PODCZAS PRACY NALEŻY KORZYSTAĆ TYLKO
Z ZAINSTALOWANYCH PROGRAMÓW. ZABRANIA SIĘ
SAMOWOLNEGO INSTALOWANIA INNYCH ORAZ DOKONYWANIA
ZMIAN W JUŻ ISTNIEJĄCYCH OPROGRAMOWANIACH.
8. WSZELKIE USZKODZENIA LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY
KOMPUTERA NALEŻY ZGŁASZAĆ BEZZWŁOCZNIE BIBLIOTEKARZOWI.
9. W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU SCIM
BIBLIOTEKARZ MA PRAWO DO NATYCHMIASTOWEGO
PRZERWANIA UŻYTKOWNIKOWI PRACY PRZY KOMPUTERZE.

Copyright © ZS-1 2014